ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szófa Adatkezelési Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat

 1. Adatkezelési Tájékoztató

  1. Adatkezelő megnevezése

   Név: Mohácsi Árpád egyéni vállalkozó

   E-mail cím: mohacsi.arpad@szofa.eu

  2. Az adatkezelés célja és jogalapja

   Az adatkezelés célja: Az előfizetői szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítése, az értesítés és a kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

   Az adatkezelés jogalapja: Az (EU) 2016/679 európaiparlamenti és tanácsi rendelet(a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Előfizető hozzájárulásán alapul, valamint a 6. cikk b) pontja szerint,szerződés teljesítéséhez szükséges.

  3. Azérintett személyes adatok köre

   Az előfizetői szerződésben önkéntesen megadott adatok: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, e-mail, telefonszám, számlázási adatok (valamint a törvényes képviselő ugyanezen adatai).

  4. A személyes adatok tárolásának ideje

   Az Előfizető személyes adataitaz Adatkezelő csak azelőfizetői szerződés fennállásának tartama alatt kezeli. Az Adatkezelő az előfizetői szerződés megszűnése esetén az Előfizető személyes adatait késedelem nélkül törli, az adatokat tovább nem tárolja. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem archiválja.

  5. Az Előfizető jogai

   Az Előfizető az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatosan,valamint kérheti, hogy az Adatkezelő biztosítson hozzáférést az általa kezelt adatokhoz.E jogának keretében az Előfizető jogosult arra, hogy megismerje, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, és milyen hosszú ideig kezeli, valamit, hogy ezeket az Adatkezelő továbbította-e, biztosított-e valakinek hozzáférést és milyen forrásból származnak a személyesadatai.

   Az Adatkezelő tájékoztatás, vagy hozzáférés iránti kérelem esetén a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30napon belül, írásban ad tájékoztatást a kezelt adatokról.

   Az Előfizető bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését, valamint bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben.

   Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll, az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti. Zároljaa személyes adatot, ha az Előfizetőezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené ajogos érdekeit.

   Az Adatkezelő az Előfizető kérelme alapján késedelem nélkül, de legkésőbb 10 napon belül törli a megjelölt adatokat.

   Ha az Előfizető álláspontja szerint az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat nem megfelelően kezeli, akkor az Előfizető bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.Ebben az esetben az Adatkezelőigazolja az adatkezelés jogosságát, vagy a nem megfelelő eljárását megszünteti.

   Az Előfizető jogosult továbbá arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa.

   Az Előfizető jogosult a személyes adatinak kezeléséhez való hozzájárulást bármikor, korlátozás, feltétel vagy indokolás nélkül visszavonni.

   Az Előfizető jogainak feltételezett megsértése esetén az Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy az Infotv. 21. § szerint bírósághoz fordulhat.Az Előfizető választása szerint fordulhat a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez, vagy az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Előfizető a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

   Az Előfizetőaz itt meghatározott jogosultságait írásban, az Adatkezelő postacímére megküldött postai levél útján, vagy az Adatkezelő e-mail címére megküldött elektronikus levél útján gyakorolhatja.

  6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

   Amennyiben az Előfizető nem szolgáltatja az Adatkezelő által megjelölt adatokat, az előfizetői szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése nem lehetséges.

 2. Adatkezelési Nyilatkozat

  Jelen nyilatkozat elfogadásával, Előfizetőként tudomásul veszem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes hozzájáruláson alapul.

  E dokumentum elfogadásával Előfizetőként hozzájárulok ahhoz, hogy a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) és (b) pontja alapján az előfizetői szerződésben megadott személyes adataimat az Adatkezelő az előfizetői szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése céljábólkezelje.

  Jelen nyilatkozatommal önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő postai vagy elektronikus úton felvegye velem a kapcsolatot.

  Ha az Előfizetőjelen hozzájárulást jogi személy képviselőjeként,adja meg, akkora jogi személy vállalja, hogy:

  • a jogi személy kapcsolattartóit teljes körben tájékoztatja a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozat tartalmáról és az
  • adatkezelési hozzájárulásukat a jelen nyilatkozat tartalmának megfelelően beszerzi.

  Az Adatkezelési Nyilatkozatelfogadásával, mint Előfizető kijelentem, hogy a fentieket elolvastam, megértettem és tudomásul vettem, valamint, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül adtammeg.